ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 พ.ค. 05 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เป็นโครงการที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน โดยเน้นความสมัครสมานสามัคคี รู้เวลา รู้หน้าที่ ความเป็นระเบียบมีมารยาท มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โดมใหญ่ การแต่งกายชุดนักเรียนพิธีเปิดและพิธีปิด กิจกรรมต่างๆชุดพละ พระมหาพุทธินันทน์ อภินนฺโท