กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมงคล สนิทชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1