กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปาริฉัตร สีสวย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววาทินี นรสิงห์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1