กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปาริฉัตร สีสวย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววาทินี นรสิงห์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1