กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระรุ่งโรจน์ สิริสาโร
ครุพระสอนศีลธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

พระสุทัศน์ ธมฺมาวุโธ
ครูฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2