กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวน้ำฝน แก้วยก
ผู้จัดการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6