กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเอกลักษณ์ ปราบวงษา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2